Line 912 912路

Shanghai Railway Station (North Square) (unknown)

 1. Shanghai Railway Station (North Square)
  上海火车站(北广场)

 2. Gònghéxīn Road, New Zhōnghuá Road
  共和新路中华新路

 3. Gònghéxīn Road, Liǔyíng Road
  共和新路柳营路

 4. Zháběi Park
  闸北公园

 5. Gònghéxīn Road, Guǎngzhōng Road
  共和新路广中路

 6. Gònghéxīn Road, Língshí Road
  共和新路灵石路

 7. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 8. Gònghéxīn Road, Wénxǐ Road
  共和新路闻喜路

 9. Línfén Road, Ānyè Road (Stop by Request)
  临汾路安业路(招呼站)

 10. Yángqū Road, Línfén Road
  阳曲路临汾路

 11. Yángqū Road, Bǎodé Road
  阳曲路保德路

 12. W Yīngāo Road, S Jiāngyáng Road
  殷高西路江杨南路

 13. Gāojìng New Estate
  高境新村

Gāojìng New Estate (05:30-22:30)

 1. Gāojìng New Estate
  高境新村

 2. W Yīngāo Road, S Jiāngyáng Road
  殷高西路江杨南路

 3. Yángqū Road, Bǎodé Road
  阳曲路保德路

 4. Fénxī Road, Lǐngnán Road
  汾西路岭南路

 5. Gònghéxīn Road, Fénxī Road
  共和新路汾西路

 6. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 7. Gònghéxīn Road, Língshí Road
  共和新路灵石路

 8. Gònghéxīn Road, Dàníng Road
  共和新路大宁路

 9. Zháběi Park
  闸北公园

 10. Gònghéxīn Road, N Zhōngshān Road
  共和新路中山北路

 11. Gònghéxīn Road, New Zhōnghuá Road
  共和新路中华新路

 12. Shanghai Railway Station (North Square)
  上海火车站(北广场)