Hongqiao Hub Line 8 虹桥枢纽8路

Hóngqiáo West Transportation Center (04:50-21:00)

 1. Hóngqiáo West Transportation Center
  虹桥西交通中心

 2. Tínglín
  亭林

 3. Sōngyǐn
  松隐

 4. Zhūjīng Bus Station
  朱泾汽车站

Zhūjīng Bus Station (06:00-23:00)

 1. Zhūjīng Bus Station
  朱泾汽车站

 2. Sōngyǐn
  松隐

 3. Tínglín
  亭林

 4. Hóngqiáo Airport T Terminal 2 (Passenger Exit)
  虹桥机场T2航站楼(下客站)

 5. Hóngqiáo Railway Station (Passenger Exit)
  虹桥火车站(下客站)