Langxia Line 2 廊下二路

Lángxià Hospital (06:00-18:00)

 1. Lángxià Hospital
  廊下医院

 2. Lángxià Primary School
  廊下小学

 3. Lángxià Township Government
  廊下镇政府

 4. Lángxià Middle School
  廊下中学

 5. Jǐngyáng Village
  景阳村

 6. Retirement Home
  敬老院

 7. Stop by Request
  招呼站

 8. Péngjiāqiáo
  彭家桥

 9. Zhōnghónghéqiáo (Stop by Request)
  中洪河桥(招呼站)

 10. Shāntáng Village
  山塘村

 11. Cháoyánghéqiáo
  朝阳河桥

 12. Dīngjiāyángqiáo
  丁家阳桥

 13. Nánchángbāng
  南长浜

 14. Liùlǐtáng Bridge
  六里塘大桥

 15. Lánggàn Island
  廊淦岛

 16. Yánglǐbāng (Stop by Request)
  杨里浜(招呼站)

 17. Héng Pier
  横码头

Héng Pier (06:00-18:00)

 1. Héng Pier
  横码头

 2. Yánglǐbāng (Stop by Request)
  杨里浜(招呼站)

 3. Lánggàn Island
  廊淦岛

 4. Liùlǐtáng Bridge
  六里塘大桥

 5. Nánchángbāng
  南长浜

 6. Dīngjiāyángqiáo
  丁家阳桥

 7. Cháoyánghéqiáo
  朝阳河桥

 8. Shāntáng Village
  山塘村

 9. Zhōnghónghéqiáo (Stop by Request)
  中洪河桥(招呼站)

 10. Péngjiāqiáo
  彭家桥

 11. Stop by Request
  招呼站

 12. Retirement Home
  敬老院

 13. Jǐngyáng Village
  景阳村

 14. Lángxià Middle School
  廊下中学

 15. Lángxià Township Government
  廊下镇政府

 16. Lángxià Primary School
  廊下小学

 17. Lángxià Hospital
  廊下医院