Nantong Line 南同专线

South Gate Bus Station (6:00-19:37)

 1. South Gate Bus Station
  南门汽车站

 2. Center Hospital (Stop by Request)
  中心医院(招呼站)

 3. Dōngmén Road, S Xīnchóng Road (Stop by Request)
  东门路新崇南路(招呼站)

 4. East Gate
  东门

 5. Dōngmén Road, Hánshānsì Road (Stop by Request)
  东门路寒山寺路(招呼站)

 6. Yījiāngshān Road, Méizhōu Road
  一江山路湄州路

 7. New City Park
  新城公园

 8. Jiāngfān Road, Cuìzhú Road
  江帆路翠竹路

 9. Qiáosōng Road, Jiāngfān Road
  乔松路江帆路

 10. Hǎidǎoxīng City
  海岛星城

 11. Tuánchéng Highway, Jiànshè Highway
  团城公路建设公路

 12. Mínshēngshùhé
  民生竖河

 13. Airport Yóukù Pier (Stop by Request)
  机场油库码头(招呼站)

 14. Hóujiā Township
  侯家镇

 15. Shěnmùqiáo
  沈木桥

 16. Zhūjiāgōutóu
  朱家沟头

 17. Jiànshè Village
  建设村

 18. Dàtóngjiànzhú Station
  大同建筑站

 19. Pánlóng Township
  蟠龙镇

 20. Chénjiāzhái (Pánlóng Township)
  陈家宅(蟠龙镇)

 21. Bāngxī
  浜西

 22. Bāngzhèn
  浜镇

 23. Bāngběi
  浜北

 24. Jìncháng Road
  进场路

 25. Dōngpíng Shop
  东平商店

Dōngpíng Shop (5:25-19:00)

 1. Dōngpíng Shop
  东平商店

 2. Jìncháng Road
  进场路

 3. Bāngběi
  浜北

 4. Bāngzhèn
  浜镇

 5. Bāngxī
  浜西

 6. Chénjiāzhái (Pánlóng Township)
  陈家宅(蟠龙镇)

 7. Pánlóng Township
  蟠龙镇

 8. Dàtóngjiànzhú Station
  大同建筑站

 9. Jiànshè Village
  建设村

 10. Zhūjiāgōutóu
  朱家沟头

 11. Shěnmùqiáo
  沈木桥

 12. Hóujiā Township
  侯家镇

 13. Airport Yóukù Pier (Stop by Request)
  机场油库码头(招呼站)

 14. Mínshēngshùhé
  民生竖河

 15. Tuánchéng Highway, Jiànshè Highway
  团城公路建设公路

 16. Hǎidǎoxīng City
  海岛星城

 17. Qiáosōng Road, Jiāngfān Road
  乔松路江帆路

 18. Jiāngfān Road, Cuìzhú Road
  江帆路翠竹路

 19. New City Park
  新城公园

 20. Yījiāngshān Road, Méizhōu Road
  一江山路湄州路

 21. Dōngmén Road, Hánshānsì Road (Stop by Request)
  东门路寒山寺路(招呼站)

 22. East Gate
  东门

 23. Dōngmén Road, S Xīnchóng Road (Stop by Request)
  东门路新崇南路(招呼站)

 24. Center Hospital (Stop by Request)
  中心医院(招呼站)

 25. South Gate Bus Station
  南门汽车站