Nanxiang Line 5 南翔5路

Public Bus Nánxiáng Station (06:20-20:00)

 1. Public Bus Nánxiáng Station
  公交南翔站

 2. Yùfēng Road, Gǔyīyuán Road
  裕丰路古猗园路

 3. Yùfēng Road, Hùyí Highway (Jiǔyǒu Tower)
  裕丰路沪宜公路(久友大厦)

 4. Déhuá Road, Hùyí Highway
  德华路沪宜公路

 5. Déhuá Road, Xièfàng Street (Historical Street)
  德华路解放街(老街)

 6. Déyuán Road, Hépíng Street
  德园路和平街

 7. Yúnxiáng Temple
  云翔寺

 8. Mínzhǔ Road, Hùyí Highway
  民主路沪宜公路

 9. Nánxiáng Township
  南翔镇

 10. Gǔyīyuán
  古猗园

 11. Yínxiáng Road, Cháxī Road
  银翔路槎溪路

 12. Yínxiáng Road, Zhòngrén Road (Nánxiáng Hospital)
  银翔路众仁路(南翔医院)

 13. Jīnrùn Road, Yínxiáng Road
  金润路银翔路

Jīnrùn Road, Yínxiáng Road (05:45-19:25)

 1. Jīnrùn Road, Yínxiáng Road
  金润路银翔路

 2. Yínxiáng Road, Zhòngrén Road (Nánxiáng Hospital)
  银翔路众仁路(南翔医院)

 3. Yínxiáng Road, Cháxī Road
  银翔路槎溪路

 4. Gǔyīyuán
  古猗园

 5. Nánxiáng Township
  南翔镇

 6. Mínzhǔ Road, Hùyí Highway
  民主路沪宜公路

 7. Yúnxiáng Temple
  云翔寺

 8. Déyuán Road, Hépíng Street
  德园路和平街

 9. Déhuá Road, Xièfàng Street (Historical Street)
  德华路解放街(老街)

 10. Hùyí Highway, Déhuá Road
  沪宜公路德华路

 11. Yùfēng Road, Hùyí Highway (Jiǔyǒu Tower)
  裕丰路沪宜公路(久友大厦)

 12. Yùfēng Road, Gǔyīyuán Road
  裕丰路古猗园路

 13. Public Bus Nánxiáng Station
  公交南翔站