Zhangyan Line 1 张堰一路

Zhāngyàn Township Hub Station (06:00-18:00)

 1. Zhāngyàn Township Hub Station
  张堰镇枢纽站

 2. Zhāngyàn Health Center
  张堰卫生院

 3. Zhāngyàn Center Primary School
  张堰中心小学

 4. Cáoláng Highway
  漕廊公路

 5. Sāngyuán Village
  桑园村

 6. Lánhuāqiáng
  兰花墙

 7. Zhāngjiāzhái
  张家宅

 8. Jiùgǎng Village Committee
  旧港村委

 9. Jiùgǎngcūnxī
  旧港村西

 10. Guōjiāqiáo
  郭家桥

 11. Sōngjīn Highway
  松金公路

 12. Jiànnóng Road
  建农路

 13. Jiànnóng Village Committee
  建农村委

Jiànnóng Village Committee (06:25-18:00)

 1. Jiànnóng Village Committee
  建农村委

 2. Jiànnóng Road
  建农路

 3. Sōngjīn Highway
  松金公路

 4. Guōjiāqiáo
  郭家桥

 5. Jiùgǎngcūnxī
  旧港村西

 6. Jiùgǎng Village Committee
  旧港村委

 7. Zhāngjiāzhái
  张家宅

 8. Lánhuāqiáng
  兰花墙

 9. Sāngyuán Village
  桑园村

 10. Cáoláng Highway
  漕廊公路

 11. Zhāngyàn Center Primary School
  张堰中心小学

 12. Zhāngyàn Health Center
  张堰卫生院

 13. Zhāngyàn Township Hub Station
  张堰镇枢纽站