Line 95 95路

Shanghai Railway Station (South Square) (unknown)

 1. Shanghai Railway Station (South Square)
  上海火车站(南广场)

 2. New Zhōnghuá Road, Hùtài Road
  中华新路沪太路

 3. New Zhōnghuá Road, Gònghéxīn Road
  中华新路共和新路

 4. Gònghéxīn Road, New Zhōnghuá Road
  共和新路中华新路

 5. Gònghéxīn Road, Liǔyíng Road
  共和新路柳营路

 6. Zháběi Park
  闸北公园

 7. Gònghéxīn Road, Guǎngzhōng Road
  共和新路广中路

 8. Gònghéxīn Road, Péngjiāng Road
  共和新路彭江路

 9. Gònghéxīn Road, Wènshuǐ Road
  共和新路汶水路

 10. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 11. Gònghéxīn Road, Fénxī Road
  共和新路汾西路

 12. Gònghéxīn Road, Bǎodé Road
  共和新路保德路

 13. Gònghéxīn Road, Gòngjiāng Road
  共和新路共江路

 14. W Chángjiāng Road, Gònghéxīn Road
  长江西路共和新路

 15. Tōnghé New Estate
  通河新村

 16. Sìtáng New Estate
  泗塘新村

 17. W Chángjiāng Road, S Jiāngyáng Road
  长江西路江杨南路

 18. Sānzhuǎnlú
  三转炉

 19. Shǎnggāng No 1 Factory (Internationaljiénénghuánbǎoyuán)
  上钢一厂(国际节能环保园)

Shǎnggāng No 1 Factory (Internationaljiénénghuánbǎoyuán) (04:15-23:30)

 1. Shǎnggāng No 1 Factory (Internationaljiénénghuánbǎoyuán)
  上钢一厂(国际节能环保园)

 2. Sānzhuǎnlú
  三转炉

 3. W Chángjiāng Road, S Jiāngyáng Road
  长江西路江杨南路

 4. Sìtáng New Estate
  泗塘新村

 5. Tōnghé New Estate
  通河新村

 6. W Chángjiāng Road, Gònghéxīn Road
  长江西路共和新路

 7. Gònghéxīn Road, W Chángjiāng Road
  共和新路长江西路

 8. Gònghéxīn Road, Gòngkāng Road
  共和新路共康路

 9. Gònghéxīn Road, Bǎodé Road
  共和新路保德路

 10. Gònghéxīn Road, Fénxī Road
  共和新路汾西路

 11. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 12. Gònghéxīn Road, Yǒnghé Road
  共和新路永和路

 13. Gònghéxīn Road, Péngjiāng Road
  共和新路彭江路

 14. Gònghéxīn Road, Dàníng Road
  共和新路大宁路

 15. Zháběi Park
  闸北公园

 16. Gònghéxīn Road, N Zhōngshān Road
  共和新路中山北路

 17. Gònghéxīn Road, New Zhōnghuá Road
  共和新路中华新路

 18. Shanghai Railway Station (South Square)
  上海火车站(南广场)