Line 705 705路

Wènshuǐ Road, Gònghéxīn Road (06:05-23:05)

 1. Wènshuǐ Road, Gònghéxīn Road
  汶水路共和新路

 2. Wènshuǐ Road, Gònghéxīn Road (Bāshìwǔqì)
  汶水路共和新路(巴士五汽)

 3. Gònghéxīn Road, Wènshuǐ Road
  共和新路汶水路

 4. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 5. Gònghéxīn Road, Wénxǐ Road
  共和新路闻喜路

 6. Gònghéxīn Road, Fénxī Road
  共和新路汾西路

 7. Gònghéxīn Road, Bǎodé Road
  共和新路保德路

 8. Gònghéxīn Road, Gòngjiāng Road
  共和新路共江路

 9. Gònghéxīn Road, W Chángjiāng Road
  共和新路长江西路

 10. Gònghéxīn Road, Hūmǎ Road
  共和新路呼玛路

 11. Chuān Road, Liányì Road
  蕰川路联谊路

 12. Chuān Road, Tàihé Road
  蕰川路泰和路

 13. Chuān Road, Yángxīn Road
  蕰川路杨鑫路

 14. Yángxīn Road, Chuān Road
  杨鑫路蕰川路

 15. Yángxīn Road, Yángtài Road
  杨鑫路杨泰路

 16. Yángtài Road, Bǎoyáng Road
  杨泰路宝杨路

 17. Sōnglán Road, Zhèntài Road
  松兰路镇泰路

Sōnglán Road, Zhèntài Road (05:30-22:30)

 1. Sōnglán Road, Zhèntài Road
  松兰路镇泰路

 2. Yángtài Road, Bǎoyáng Road
  杨泰路宝杨路

 3. Yángxīn Road, Yángtài Road
  杨鑫路杨泰路

 4. Yángxīn Road, Zhúyùn Road (Stop by Request)
  杨鑫路竹韵路(招呼站)

 5. Méilín Road, Yángxīn Road
  梅林路杨鑫路

 6. Aquicultural Road, Chuān Road
  水产路蕰川路

 7. Chuān Road, Tàihé Road
  蕰川路泰和路

 8. Chuān Road, Liányì Road
  蕰川路联谊路

 9. Gònghéxīn Road, Hūmǎ Road
  共和新路呼玛路

 10. Gònghéxīn Road, W Chángjiāng Road
  共和新路长江西路

 11. Gònghéxīn Road, Gòngkāng Road
  共和新路共康路

 12. Gònghéxīn Road, Bǎodé Road
  共和新路保德路

 13. Gònghéxīn Road, Fénxī Road
  共和新路汾西路

 14. Gònghéxīn Road, Wénxǐ Road
  共和新路闻喜路

 15. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 16. Wènshuǐ Road, Gònghéxīn Road
  汶水路共和新路