Line 722 722路

Hànzhōng Road, Metro Station (05:00-22:30)

 1. Hànzhōng Road, Metro Station
  汉中路地铁站

 2. Gònghéxīn Road, New Zhōnghuá Road
  共和新路中华新路

 3. Gònghéxīn Road, Liǔyíng Road
  共和新路柳营路

 4. Zháběi Park
  闸北公园

 5. Gònghéxīn Road, Língshí Road
  共和新路灵石路

 6. Gònghéxīn Road, Wènshuǐ Road
  共和新路汶水路

 7. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 8. Gònghéxīn Road, Wénxǐ Road
  共和新路闻喜路

 9. Línfén Road, Gònghéxīn Road
  临汾路共和新路

 10. Línfén Road, Sānquán Road
  临汾路三泉路

 11. Chánglín Road, Línfén Road
  长临路临汾路

 12. Gòngkāng Middle School (Stop by Request)
  共康中学(招呼站)

 13. Chánglín Road, Gòngkāng Road
  长临路共康路

 14. Gòngkāng 8th Village
  共康八村

 15. Chánglín Road, W Chángjiāng Road
  长临路长江西路

 16. Chánglín Road, Chángběi Road
  长临路场北路

 17. Chánglín Road, Nánzǎo Road
  长临路南蕰藻路

 18. W Hūlán Road, Chánglín Road
  呼兰西路长临路

 19. Gònghéxīn Road, Hūlán Road (Zhìlì Industrial Park)
  共和新路呼兰路(智力产业园)

Gònghéxīn Road, Hūlán Road (Zhìlì Industrial Park) (05:30-23:00)

 1. Gònghéxīn Road, Hūlán Road (Zhìlì Industrial Park)
  共和新路呼兰路(智力产业园)

 2. Chánglín Road, W Hūlán Road
  长临路呼兰西路

 3. Chánglín Road, Nánzǎo Road
  长临路南蕰藻路

 4. Chánglín Road, Chángběi Road
  长临路场北路

 5. Chánglín Road, W Chángjiāng Road
  长临路长江西路

 6. Gòngkāng 8th Village
  共康八村

 7. Chánglín Road, Gòngkāng Road (Stop by Request)
  长临路共康路(招呼站)

 8. Chánglín Road, Gòngkāng Road
  长临路共康路

 9. Chánglín Road, Línfén Road
  长临路临汾路

 10. Chánglín Road, Línfén Road (Stop by Request)
  长临路临汾路(招呼站)

 11. Línfén Road, Sānquán Road
  临汾路三泉路

 12. Gònghéxīn Road, Wénxǐ Road
  共和新路闻喜路

 13. Gònghéxīn Road, Jiāngcháng Road
  共和新路江场路

 14. Gònghéxīn Road, Yǒnghé Road
  共和新路永和路

 15. Gònghéxīn Road, Língshí Road
  共和新路灵石路

 16. Gònghéxīn Road, Yáncháng Road
  共和新路延长路

 17. Zháběi Park
  闸北公园

 18. Gònghéxīn Road, N Zhōngshān Road
  共和新路中山北路

 19. Gònghéxīn Road, Zhōngxīng Road
  共和新路中兴路

 20. Héngfēng Road, Hànzhōng Road (Stop by Request)
  恒丰路汉中路(招呼站)

 21. Hànzhōng Road, Metro Station
  汉中路地铁站