Line 1036 1036路

Liùzào Township Community Health Center (06:30-18:00)

 1. Liùzào Township Community Health Center
  六灶镇社区卫生中心

 2. Liùzào Xīnzhèn
  六灶新镇

 3. Xīnhuá
  新华

 4. Liùzào
  六灶

 5. Liùzào Primary School
  六灶小学

 6. Lùchuān Road, Zhōuzhù Highway
  鹿川路周祝公路

 7. Táojiāzhái
  陶家宅

 8. Qīzào Village Committee
  七灶村委会

 9. Shěnjiāzhái
  沈家宅

 10. Zhàoháng Village
  赵行村

Zhàoháng Village (06:00-17:30)

 1. Zhàoháng Village
  赵行村

 2. Shěnjiāzhái
  沈家宅

 3. Qīzào Village Committee
  七灶村委会

 4. Táojiāzhái
  陶家宅

 5. Lùchuān Road, Zhōuzhù Highway
  鹿川路周祝公路

 6. Liùzào Primary School
  六灶小学

 7. Liùzào
  六灶

 8. Liùzào Xīnzhèn
  六灶新镇

 9. Liùzào Township Community Health Center
  六灶镇社区卫生中心