Line 1041 1041路

Wèitíng Road, Bǎixī Road (06:20-18:20)

 1. Wèitíng Road, Bǎixī Road
  卫亭路百熙路

 2. Wèitíng Road, Nánzhù Road
  卫亭路南祝路

 3. Zhùxī Village Committee
  祝西村委

 4. Zhùxīcūn11 Zǔ
  祝西村11组

 5. Zhùxī Village Cultural Activity Center
  祝西村文化活动中心

 6. Zhùxīcūn15 Zǔ
  祝西村15组

 7. Zhùhuì Road, Zhùjǐng Road
  祝惠路祝景路

 8. Xīngguāngcūn1 Zǔ
  星光村1组

 9. Liùzàogǎngqiáo
  六灶港桥

Liùzàogǎngqiáo (06:00-18:00)

 1. Liùzàogǎngqiáo
  六灶港桥

 2. Xīngguāngcūn1 Zǔ
  星光村1组

 3. Zhùhuì Road, Zhùjǐng Road
  祝惠路祝景路

 4. Zhùxīcūn15 Zǔ
  祝西村15组

 5. Zhùxī Village Cultural Activity Center
  祝西村文化活动中心

 6. Zhùxīcūn11 Zǔ
  祝西村11组

 7. Zhùxī Village Committee
  祝西村委

 8. Wèitíng Road, Nánzhù Road
  卫亭路南祝路

 9. Wèitíng Road, Bǎixī Road
  卫亭路百熙路