Baoshan Community Bus Jupo Line 宝山社区巴士菊鄱线

Póyánghú Road, Lùxiáng Road (06:00-20:00)

 1. Póyánghú Road, Lùxiáng Road
  鄱阳湖路陆翔路

 2. Pānguǎng Road, Lùxiáng Road
  潘广路陆翔路

 3. Pānguǎng Road, Sháoshān Road
  潘广路韶山路

 4. Júchéng Road, Pānguǎng Road
  菊盛路潘广路

 5. Júchéng Road, Huánghǎi Road
  菊盛路黄海路

 6. Júchéng Road, Bǎo'ān Highway
  菊盛路宝安公路

 7. Jútài Road, Júchéng Road
  菊太路菊盛路

 8. Jútài Road, Lùxiáng Road
  菊太路陆翔路

Jútài Road, Lùxiáng Road (06:15-20:15)

 1. Jútài Road, Lùxiáng Road
  菊太路陆翔路

 2. Jútài Road, Júchéng Road
  菊太路菊盛路

 3. Júchéng Road, Bǎo'ān Highway
  菊盛路宝安公路

 4. Júchéng Road, Huánghǎi Road
  菊盛路黄海路

 5. Júchéng Road, Pānguǎng Road
  菊盛路潘广路

 6. Pānguǎng Road, Sháoshān Road
  潘广路韶山路

 7. Pānguǎng Road, Lùxiáng Road
  潘广路陆翔路

 8. Póyánghú Road, Lùxiáng Road
  鄱阳湖路陆翔路