Chuanbai Line 川白线

Chuansha Passenger Terminal (05:30-21:40)

 1. Chuansha Passenger Terminal
  川沙客运站

 2. Xiùchuān Road, Miàojìng Road
  绣川路妙境路

 3. Xiùchuān Road, Chuānshā Road
  绣川路川沙路

 4. Chuānshā Road, Xiángchuān Road
  川沙路翔川路

 5. Chuānshā Road, Nánqiáo Road
  川沙路南桥路

 6. Chuānshā Road, Xīnyuán Road
  川沙路新源路

 7. Chuansha Nonggongshang
  川沙农工商

 8. E Huáxià Road (Jīnhuì Square)
  华夏东路(金汇广场)

 9. E Huáxià Road, Bus Station Road
  华夏东路车站路

 10. Huáxīng
  华星

 11. E Huáxià Road, Huázhōu Road
  华夏东路华洲路

 12. Xiǎoyíngfáng
  小营房

 13. Càilù
  蔡路

 14. Qīngdūn
  青墩

 15. Zhōujiā Pier
  周家码头

 16. Héqìng Township
  合庆镇

 17. Qìnghuá Primary School
  庆华小学

 18. Qìnglì Road, Língbái Highway
  庆利路凌白公路

 19. Zhāngjiāzhái
  张家宅

 20. Báilónggǎng
  白龙港

Báilónggǎng (05:00-21:00)

 1. Báilónggǎng
  白龙港

 2. Zhāngjiāzhái
  张家宅

 3. Qìnglì Road, Língbái Highway
  庆利路凌白公路

 4. Qìnghuá Primary School
  庆华小学

 5. Héqìng Township
  合庆镇

 6. Héqìng
  合庆

 7. Zhōujiā Pier
  周家码头

 8. Qīngdūn
  青墩

 9. Càilù
  蔡路

 10. Xiǎoyíngfáng
  小营房

 11. E Huáxià Road, Huázhōu Road
  华夏东路华洲路

 12. Huáxīng
  华星

 13. E Huáxià Road, Bus Station Road
  华夏东路车站路

 14. E Huáxià Road (Jīnhuì Square)
  华夏东路(金汇广场)

 15. Chuansha Nonggongshang
  川沙农工商

 16. Chuānshā Road, Xīnyuán Road
  川沙路新源路

 17. Chuānshā Road, Nánqiáo Road
  川沙路南桥路

 18. Chuānshā Road, Xiángchuān Road
  川沙路翔川路

 19. Xiùchuān Road, Chuānshā Road
  绣川路川沙路

 20. Xiùchuān Road, Miàojìng Road
  绣川路妙境路

 21. Chuansha Passenger Terminal
  川沙客运站