Chuansha Line 4 川沙4路

Chuansha Passenger Terminal (07:10-20:45)

 1. Chuansha Passenger Terminal
  川沙客运站

 2. S Chuānhuán Road, Chuānshā Road
  川环南路川沙路

 3. Chuānshā Road, S Chuānhuán Road
  川沙路川环南路

 4. Chuānshā Road, Xiùchuān Road
  川沙路绣川路

 5. Chuānshā Road, Chuānzhōu Highway
  川沙路川周公路

 6. Chuānshā Road, Yíngbīn Avenue
  川沙路迎宾大道

 7. Chuānzhǎn Road, Chuānshā Road
  川展路川沙路

 8. Chénhángliùduì
  陈行六队

 9. Xīnchūncūnlǜhuāduì
  新春村绿化队

 10. Chuānzhǎn Road, Nánliù Highway
  川展路南六公路

 11. Xīnchūncūnshíduì
  新春村十队

 12. Jīnjiā Village
  金家村

Jīnjiā Village (07:30-21:00)

 1. Jīnjiā Village
  金家村

 2. Xīnchūncūnshíduì
  新春村十队

 3. Chuānzhǎn Road, Nánliù Highway
  川展路南六公路

 4. Xīnchūncūnlǜhuāduì
  新春村绿化队

 5. Chénhángliùduì
  陈行六队

 6. Chuānzhǎn Road, Chuānshā Road
  川展路川沙路

 7. Chuānshā Road, Yíngbīn Avenue
  川沙路迎宾大道

 8. Chuānshā Road, Chuānzhōu Highway
  川沙路川周公路

 9. Chuānshā Road, Xiùchuān Road
  川沙路绣川路

 10. Chuānshā Road, S Chuānhuán Road
  川沙路川环南路

 11. S Chuānhuán Road, Chuānshā Road
  川环南路川沙路

 12. Chuansha Passenger Terminal
  川沙客运站