Fengjing Line 5 枫泾五路

Xīngtǎ Farmers' Market (06:00-18:00)

 1. Xīngtǎ Farmers' Market
  兴塔农贸市场

 2. Tíngfēng Highway (Stop by Request)
  亭枫公路(招呼站)

 3. Guìjīng Village
  贵泾村

 4. Mǎoqiáo Village
  泖桥村

 5. Wànfēng Highway
  万枫公路

 6. Stop by Request
  招呼站

 7. Xīngběi Feeder Road
  兴北支路

 8. Stop by Request
  招呼站

 9. Hánwù Village
  韩坞村

Hánwù Village (06:00-18:00)

 1. Hánwù Village
  韩坞村

 2. Stop by Request
  招呼站

 3. Xīngběi Feeder Road
  兴北支路

 4. Stop by Request
  招呼站

 5. Wànfēng Highway
  万枫公路

 6. Mǎoqiáo Village
  泖桥村

 7. Guìjīng Village
  贵泾村

 8. Tíngfēng Highway (Stop by Request)
  亭枫公路(招呼站)

 9. Xīngtǎ Farmers' Market
  兴塔农贸市场