Huunan Line 虎南线

Nánxiáng Bus Station (06:00-21:00)

 1. Nánxiáng Bus Station
  南翔汽车站

 2. Zhòngrén Road, Zhēnnán Road
  众仁路真南路

 3. Jīnmài Road, Zhòngrén Road
  金迈路众仁路

 4. Jīnmài Road, Jīnyíng Road
  金迈路金迎路

 5. Wǔwēi Road, Jīnyíng Road
  武威路金迎路

 6. Wǔwēi Road, Guīhuá No 2 Road
  武威路规划二路

 7. Táopǔ 5th Village
  桃浦五村

 8. Xuěsōng Road, Wǔwēi Road
  雪松路武威路

 9. Zhēnnán Road, Wǔwēi Road
  真南路武威路

 10. Zhēnnán Road, Dūnhuáng Road
  真南路敦煌路

 11. Zhēnnán Road, Qíliánshān Road
  真南路祁连山路

 12. Qíliánshān Road, Gǔlàng Road
  祁连山路古浪路

 13. Qíliánshān Road, Shanghai-Jiading Expressway
  祁连山路沪嘉高速公路

 14. Qíliánshān Road, Nándà Road
  祁连山路南大路

 15. Qílián New Estate
  祁连新村

 16. Jǐnqiū Road, Ruìkāng Road
  锦秋路瑞康路

 17. Jǐnqiū Road, Nánchén Road
  锦秋路南陈路

 18. Hùtài Road, Jǐnqiū Road
  沪太路锦秋路

 19. Dōngfāngguómào
  东方国贸

 20. Hùtài Road, Tángqiáo
  沪太路塘桥

 21. Gùcūn
  顾村

 22. Tàihé New City
  泰和新城

 23. Chéngzhái Garden
  盛宅花园

 24. Liántài Road, W Tàihé Road
  联泰路泰和西路

 25. Gòngfù Road, Gònghéxīn Road
  共富路共和新路

 26. W Chángjiāng Road, Gònghéxīn Road
  长江西路共和新路

 27. Tōnghé New Estate
  通河新村

 28. Àihuī Road, W Chángjiāng Road
  爱辉路长江西路

 29. Hǔlín Road, Hūmǎ Road
  虎林路呼玛路

Hǔlín Road, Hūmǎ Road (06:00-21:00)

 1. Hǔlín Road, Hūmǎ Road
  虎林路呼玛路

 2. Àihuī Road, W Chángjiāng Road
  爱辉路长江西路

 3. Tōnghé New Estate
  通河新村

 4. W Chángjiāng Road, Gònghéxīn Road
  长江西路共和新路

 5. Gònghéxīn Road, Hūmǎ Road
  共和新路呼玛路

 6. Gòngfù New Estate
  共富新村

 7. W Tàihé Road, Chuān Road
  泰和西路蕰川路

 8. Chéngzhái Garden
  盛宅花园

 9. Tàihé New City
  泰和新城

 10. Gùcūn
  顾村

 11. Hùtài Road, Tángqiáo
  沪太路塘桥

 12. Dōngfāngguómào
  东方国贸

 13. Hùtài Road, Jǐnqiū Road
  沪太路锦秋路

 14. Jǐnqiū Road, Nánchén Road
  锦秋路南陈路

 15. Jǐnqiū Road, Ruìkāng Road
  锦秋路瑞康路

 16. Qílián New Estate
  祁连新村

 17. Qíliánshān Road, Nándà Road
  祁连山路南大路

 18. Qíliánshān Road, Shanghai-Jiading Expressway
  祁连山路沪嘉高速公路

 19. Qíliánshān Road, Gǔlàng Road
  祁连山路古浪路

 20. Zhēnnán Road, Qíliánshān Road
  真南路祁连山路

 21. Zhēnnán Road, Dūnhuáng Road
  真南路敦煌路

 22. Zhēnnán Road, Wǔwēi Road
  真南路武威路

 23. Xuěsōng Road, Wǔwēi Road
  雪松路武威路

 24. Táopǔ 5th Village
  桃浦五村

 25. Wǔwēi Road, Guīhuá No 2 Road
  武威路规划二路

 26. Wǔwēi Road, Jīnyíng Road
  武威路金迎路

 27. Jīnmài Road, Jīnyíng Road
  金迈路金迎路

 28. Jīnmài Road, Zhòngrén Road
  金迈路众仁路

 29. Zhòngrén Road, Zhēnnán Road
  众仁路真南路

 30. Gǔyīyuán
  古猗园