Jianiu Line 嘉牛专线

Jiādìng North Station (06:00-19:40)

 1. Jiādìng North Station
  嘉定北站

 2. Chéngběi Road, Píngchéng Road (Stop by Request)
  城北路平城路(招呼站)

 3. Jiādìng Center Hospital
  嘉定中心医院

 4. Xiàngjīngqiáo
  项泾桥

 5. West Gate
  西门

 6. Hùyí Highway, Jiāzhū Highway
  沪宜公路嘉朱公路

 7. Qìngfēngqiáo
  庆丰桥

 8. Liùlǐtíng
  六里亭

 9. Chénjīngqiáo
  陈泾桥

 10. Wàigāng Road, Gāngshēn Road
  外冈路冈身路

 11. Wàigāng Township
  外冈镇

 12. Wàiqián Highway, Wàiqīngsōng Highway
  外钱公路外青松公路

 13. Wàiqián Highway, Wútángqiáo
  外钱公路吴塘桥

 14. Wàiqián Highway, N Mòyù Road
  外钱公路墨玉北路

 15. Wàngxīn
  望新

 16. Zhōngjīng
  中泾

 17. Wàngxiānyuán (Stop by Request)
  望仙园(招呼站)

 18. Qiánmén
  钱门

 19. Quánjīng
  泉泾

 20. Gǔtáng
  古塘

 21. Fēngshōuqiáo
  丰收桥

 22. Niútóujīng
  牛头泾

Niútóujīng (05:20-19:00)

 1. Niútóujīng
  牛头泾

 2. Fēngshōuqiáo
  丰收桥

 3. Gǔtáng
  古塘

 4. Quánjīng
  泉泾

 5. Qiánmén
  钱门

 6. Wàngxiānyuán (Stop by Request)
  望仙园(招呼站)

 7. Zhōngjīng
  中泾

 8. Wàngxīn
  望新

 9. Wàiqián Highway, N Mòyù Road
  外钱公路墨玉北路

 10. Wàiqián Highway, Wútángqiáo
  外钱公路吴塘桥

 11. Wàiqián Highway, Wàiqīngsōng Highway
  外钱公路外青松公路

 12. Wàigāng Township
  外冈镇

 13. Wàigāng Road, Gāngshēn Road
  外冈路冈身路

 14. Chénjīngqiáo
  陈泾桥

 15. Liùlǐtíng
  六里亭

 16. Qìngfēngqiáo
  庆丰桥

 17. Hùyí Highway, Jiāzhū Highway
  沪宜公路嘉朱公路

 18. West Gate
  西门

 19. Xiàngjīngqiáo
  项泾桥

 20. Jiādìng Center Hospital
  嘉定中心医院

 21. Chéngběi Road, Píngchéng Road (Stop by Request)
  城北路平城路(招呼站)

 22. Jiādìng North Station
  嘉定北站