Jinshan Line 9 金山9路

Jīnshānwèi Station (South Square West Station) (unknown)

 1. Jīnshānwèi Station (South Square West Station)
  金山卫站(南广场西站)

 2. E Lōng'ān Road, S Wèiyáng Road
  隆安东路卫阳南路

 3. Lōng'ān Road, Hangzhou Bay Avenue (Hǎihǔ New Estate)
  隆安路杭州湾大道(海浒新村)

 4. Qījiādūn Road, Lōng'ān Road
  戚家墩路隆安路

 5. Hùháng Highway, Qījiādūn Road
  沪杭公路戚家墩路

 6. Fùchuān Road, Liǔchéng Road
  富川路柳城路

 7. Xiàngzhōu Road, Fùchuān Road
  象州路富川路

 8. Xiàngzhōu Road, Méngshān Road
  象州路蒙山路

 9. Xiàngzhōu Road, New City Road (Cultural Palace)
  象州路新城路(文化宫)

 10. New City Lùběisuítánghé Road (Shíhuā Cinema)
  新城路北随塘河路(石化电影院)

 11. E Jīnyī Road, Wèiyī Road (Shíhuā Hospital)
  金一东路卫一路(石化医院)

 12. Wèi'èr Road, E Jīnyī Road
  卫二路金一东路

 13. Wèi'èr Road, Hùháng Highway
  卫二路沪杭公路

 14. Shíhuā Bus Station
  石化汽车站

 15. Wèilíng Road, Wèixīn Road (Dōngjiāo New Estate)
  卫零路卫新路(东礁新村)

 16. Shíhuā Street, Dàobànshìchǔ (Real Estate Center)
  石化街道办事处(房地产交易中心)

 17. Wèilíng Road, Shānlóng Street (Shānlóng New Estate)
  卫零路山龙街(山龙新村)

 18. W Bǎnqiáo Road, Lóngkǎi Street
  板桥西路龙凯街

 19. W Bǎnqiáo Road, Méngshān Road
  板桥西路蒙山路

 20. W Bǎnqiáo Road, Hangzhou Bay Avenue
  板桥西路杭州湾大道

 21. E Bǎnqiáo Road, S Wèiyáng Road
  板桥东路卫阳南路

 22. E Bǎnqiáo Road, Tóngkǎi Road
  板桥东路同凯路

 23. E Bǎnqiáo Road, S Tíngwèi Road
  板桥东路亭卫南路

 24. S Tíngwèi Road, Jīnshān Avenue
  亭卫南路金山大道

 25. S Tíngwèi Road, Lóngxuān Road
  亭卫南路龙轩路

 26. S Tíngwèi Road, Lónghào Road (Shānyáng)
  亭卫南路龙皓路(山阳)

 27. Tíngwèi Highway, Shānfù Road (Stop by Request)
  亭卫公路山富路(招呼站)

 28. City Guīhuáguǎn (Stop by Request)
  城市规划馆(招呼站)

 29. Tíngwèi Highway, Yuèjìn Road (Stop by Request)
  亭卫公路跃进路(招呼站)

 30. Tíngwèigōnglùs4 Express (Stop by Request)
  亭卫公路S4高速(招呼站)

Gōnggòng Health Center (07:15-16:40)

 1. Gōnggòng Health Center
  公共卫生中心

 2. Cáoláng Highway
  漕廊公路

 3. Tíngwèigōnglùs4 Express (Stop by Request)
  亭卫公路S4高速(招呼站)

 4. Tíngwèi Highway, Yuèjìn Road (Stop by Request)
  亭卫公路跃进路(招呼站)

 5. City Guīhuáguǎn (Stop by Request)
  城市规划馆(招呼站)

 6. Tíngwèi Highway, Shānfù Road (Stop by Request)
  亭卫公路山富路(招呼站)

 7. S Tíngwèi Road, Lónghào Road (Shānyáng)
  亭卫南路龙皓路(山阳)

 8. S Tíngwèi Road, Lóngxuān Road
  亭卫南路龙轩路

 9. S Tíngwèi Road, Jīnshān Avenue
  亭卫南路金山大道

 10. E Bǎnqiáo Road, S Tíngwèi Road
  板桥东路亭卫南路

 11. E Bǎnqiáo Road, Tóngkǎi Road
  板桥东路同凯路

 12. E Bǎnqiáo Road, S Wèiyáng Road
  板桥东路卫阳南路

 13. W Bǎnqiáo Road, Hangzhou Bay Avenue
  板桥西路杭州湾大道

 14. W Bǎnqiáo Road, Méngshān Road
  板桥西路蒙山路

 15. W Bǎnqiáo Road, Lóngkǎi Street
  板桥西路龙凯街

 16. Wèilíng Road, Shānlóng Street (Shānlóng New Estate)
  卫零路山龙街(山龙新村)

 17. Shíhuā Street, Dàobànshìchǔ (Real Estate Center)
  石化街道办事处(房地产交易中心)

 18. Wèilíng Road, Wèixīn Road (Dōngjiāo New Estate)
  卫零路卫新路(东礁新村)

 19. Shíhuā Bus Station
  石化汽车站

 20. Wèi'èr Road, Hùháng Highway
  卫二路沪杭公路

 21. Wèi'èr Road, E Jīnyī Road
  卫二路金一东路

 22. E Jīnyī Road, Wèiyī Road (Shíhuā Hospital)
  金一东路卫一路(石化医院)

 23. New City Lùběisuítánghé Road (Shíhuā Cinema)
  新城路北随塘河路(石化电影院)

 24. Xiàngzhōu Road, New City Road (Cultural Palace)
  象州路新城路(文化宫)

 25. Xiàngzhōu Road, Méngshān Road
  象州路蒙山路

 26. Xiàngzhōu Road, Fùchuān Road
  象州路富川路

 27. Fùchuān Road, Liǔchéng Road
  富川路柳城路

 28. Hùháng Highway, Qījiādūn Road
  沪杭公路戚家墩路

 29. Qījiādūn Road, Lōng'ān Road
  戚家墩路隆安路

 30. Lōng'ān Road, Hangzhou Bay Avenue (Hǎihǔ New Estate)
  隆安路杭州湾大道(海浒新村)