Minhang Line 17 闵行17路

Mǎqiáo Cultural Center (06:10-22:30)

 1. Mǎqiáo Cultural Center
  马桥文化中心

 2. Qīngnián Road, Běisōng Road
  青年路北松路

 3. Mǎqiáo Township
  马桥镇

 4. Mǎqiáo Retirement Home
  马桥敬老院

 5. Yuánsōng Road, Liánqīng Road
  元松路联青路

 6. Yuánjiāng Road, Yuánsōng Road
  元江路元松路

 7. Yuánjiāng Road, Huáníng Road
  元江路华宁路

 8. Yuánjiāng Road, Huāwáng Road
  元江路花王路

 9. Yuánjiāng Road, Zhōngchūn Road
  元江路中春路

 10. Yuánjiāng Road, Xīnyuán Road
  元江路新源路

 11. Píng'ān Road, Píngběi Road
  瓶安路瓶北路

 12. Píngběi Road, Xīnyuán Road
  瓶北路新源路

 13. Xīnyuán Road, Xīndū Road
  新源路鑫都路

 14. Xīndū Road, Zhōngchūn Road
  鑫都路中春路

 15. Zhōngchūn Road, Liánnóng Road
  中春路联农路

 16. Zhuānxīng Road, Zhōngchūn Road
  颛兴路中春路

 17. Zhuānxīng Road, Fán'ān Road
  颛兴路繁安路

 18. Zhuānxīng Road, Zhōnggōu Road
  颛兴路中沟路

 19. Zhuānxīng Road, Hùmǐn Road
  颛兴路沪闵路

 20. Zhuānqiáo Metro Station
  颛桥地铁站

Zhuānqiáo Metro Station (05:40-22:00)

 1. Zhuānqiáo Metro Station
  颛桥地铁站

 2. Zhuānwèi Road, Zhuānxīng Road
  颛卫路颛兴路

 3. Zhuānxīng Road, Zhōnggōu Road
  颛兴路中沟路

 4. Zhuānxīng Road, Fán'ān Road
  颛兴路繁安路

 5. Zhuānxīng Road, Zhōngchūn Road
  颛兴路中春路

 6. Zhōngchūn Road, Liánnóng Road
  中春路联农路

 7. Xīndū Road, Zhōngchūn Road
  鑫都路中春路

 8. Xīnyuán Road, Xīndū Road
  新源路鑫都路

 9. Píngběi Road, Xīnyuán Road
  瓶北路新源路

 10. Píng'ān Road, Píngběi Road
  瓶安路瓶北路

 11. Yuánjiāng Road, Xīnyuán Road
  元江路新源路

 12. Yuánjiāng Road, Zhōngchūn Road
  元江路中春路

 13. Yuánjiāng Road, Huāwáng Road
  元江路花王路

 14. Yuánjiāng Road, Huáníng Road
  元江路华宁路

 15. Yuánjiāng Road, Yuánsōng Road
  元江路元松路

 16. Yuánsōng Road, Liánqīng Road
  元松路联青路

 17. Mǎqiáo Retirement Home
  马桥敬老院

 18. Mǎqiáo Township
  马桥镇

 19. Qīngnián Road, Běisōng Road
  青年路北松路

 20. Mǎqiáo Cultural Center
  马桥文化中心