Nanqiao Line 2 南桥2路

Fèngxián Center Hospital ()

 1. Fèngxián Center Hospital
  奉贤中心医院

 2. Fèngxián Middle School
  奉贤中学

 3. Jīnhǎi Highway, Nánfèng Highway
  金海公路南奉公路

 4. E Xièfàng Road, Jīnhǎi Highway
  解放东路金海公路

 5. Wàngyuán Road, E Xièfàng Road
  望园路解放东路

 6. Nánfāng International
  南方国际

 7. Nánqiáo Bus Station
  南桥汽车站

 8. Yuǎndōng Road, E Xièfàng Road
  远东路解放东路

 9. Fèngxián Television Station
  奉贤电视台

 10. Fángyì Station
  防疫站

 11. E Xièfàng Road, E Huánchéng Road
  解放东路环城东路

 12. Middle Xièfàng Road, Gǔhuá Road
  解放中路古华路

 13. Gǔhuá Mountain Area
  古华山庄

 14. Middle Xièfàng Road, Lìxīn Road
  解放中路立新路

 15. Middle Xièfàng Road, Rénmín Road
  解放中路人民路

 16. W Xièfàng Road, Nánqiáo Road
  解放西路南桥路

 17. W Xièfàng Road, Càicháng Road
  解放西路菜场路

 18. W Xièfàng Road, Xiùnán No 1 Road
  解放西路秀南一路

 19. W Xièfàng Road, Xiùnán Road
  解放西路秀南路

 20. W Xièfàng Road, W Huánchéng Road
  解放西路环城西路

 21. Hùháng Highway, W Xièfàng Road
  沪杭公路解放西路

 22. Transportation School
  交通学校

 23. Zhúgǎngqiáo
  竹港桥

 24. Pǔjiāng Long-Distance Station
  浦江长途站

 25. Yángguāng School
  阳光学校

 26. Dàrùnfā Supermarket
  大润发超市

Dàrùnfā Supermarket ()

 1. Dàrùnfā Supermarket
  大润发超市

 2. Yángguāng School
  阳光学校

 3. Pǔjiāng Long-Distance Station
  浦江长途站

 4. Zhúgǎngqiáo
  竹港桥

 5. Transportation School
  交通学校

 6. Hùháng Highway, W Xièfàng Road
  沪杭公路解放西路

 7. W Xièfàng Road, W Huánchéng Road
  解放西路环城西路

 8. W Xièfàng Road, Xiùnán Road
  解放西路秀南路

 9. W Xièfàng Road, Xiùnán No 1 Road
  解放西路秀南一路

 10. W Xièfàng Road, Càicháng Road
  解放西路菜场路

 11. W Xièfàng Road, Nánqiáo Road
  解放西路南桥路

 12. Middle Xièfàng Road, Rénmín Road
  解放中路人民路

 13. Middle Xièfàng Road, Lìxīn Road
  解放中路立新路

 14. Gǔhuá Mountain Area
  古华山庄

 15. Middle Xièfàng Road, Gǔhuá Road
  解放中路古华路

 16. E Xièfàng Road, E Huánchéng Road
  解放东路环城东路

 17. Fángyì Station
  防疫站

 18. Fèngxián Television Station
  奉贤电视台

 19. Nánqiáo Bus Station
  南桥汽车站

 20. Nánfāng International
  南方国际

 21. Wàngyuán Road, E Xièfàng Road
  望园路解放东路

 22. E Xièfàng Road, Jīnhǎi Highway
  解放东路金海公路

 23. Jīnhǎi Highway, Nánfèng Highway
  金海公路南奉公路

 24. Fèngxián Middle School
  奉贤中学

 25. Fèngxián Center Hospital
  奉贤中心医院