Nanxiang Line 2 南翔2路

Public Bus Nánxiáng Station (05:10-23:15)

 1. Public Bus Nánxiáng Station
  公交南翔站

 2. Gǔyīyuán
  古猗园

 3. Déhuá Road, Déyuán Road
  德华路德园路

 4. Déyuán Road, Yùfēng Road
  德园路裕丰路

 5. Déyuán Road, Zhēnnán Road
  德园路真南路

 6. Hùyí Highway, Chénxiáng Road
  沪宜公路陈翔路

 7. Huìshēn Road, Jiāqián Road
  惠申路嘉前路

 8. Huìshēn Road, Jiāměi Road
  惠申路嘉美路

 9. Jiāměi Road, Huìpíng Road
  嘉美路惠平路

 10. Jiāměi Road, S Shèngxīn Road
  嘉美路胜辛南路

 11. Jiāhǎo Road, Měiyù Road
  嘉好路美裕路

 12. Jiāhǎo Road, Héyù Road
  嘉好路和裕路

Jiāhǎo Road, Héyù Road (04:35-22:40)

 1. Jiāhǎo Road, Héyù Road
  嘉好路和裕路

 2. Jiāhǎo Road, Měiyù Road
  嘉好路美裕路

 3. Jiāměi Road, S Shèngxīn Road
  嘉美路胜辛南路

 4. Jiāměi Road, Huìpíng Road
  嘉美路惠平路

 5. Huìshēn Road, Jiāměi Road
  惠申路嘉美路

 6. Jiāqián Road, Huìshēn Road
  嘉前路惠申路

 7. Hùyí Highway, Chénxiáng Road
  沪宜公路陈翔路

 8. Déyuán Road, Zhēnnán Road
  德园路真南路

 9. Déyuán Road, Yùfēng Road
  德园路裕丰路

 10. Déhuá Road, Déyuán Road
  德华路德园路

 11. Gǔyīyuán
  古猗园

 12. Public Bus Nánxiáng Station
  公交南翔站