Nanxiang Line 3 南翔3路

Public Bus Nánxiáng Station (05:20-19:00)

 1. Public Bus Nánxiáng Station
  公交南翔站

 2. E Mínzhǔ Street, Zhēnnán Road
  民主东街真南路

 3. Gǔyīyuán Road, Déhuá Road
  古猗园路德华路

 4. Yùfēng Road, Gǔyīyuán Road
  裕丰路古猗园路

 5. Déyuán Road, Yùfēng Road
  德园路裕丰路

 6. Déyuán Road, Hépíng Street
  德园路和平街

 7. Mínzhǔ Street, Gǔyīyuán Road
  民主街古猗园路

 8. Gǔyīyuán
  古猗园

 9. Cháxī Road, Hùyí Highway
  槎溪路沪宜公路

 10. Yínxiáng Road, Zhòngrén Road
  银翔路众仁路

 11. Jīntōng Road, Zhòngrén Road
  金通路众仁路

 12. Jīntōng Road, S Gǔyīyuán Road
  金通路古猗园南路

 13. Yínxiáng Road, Yángzǐ Road
  银翔路扬子路

 14. Yínxiáng Road, Xīnghuá Road
  银翔路星华路

 15. Nánxiángběi Railway Station
  南翔北火车站

Nánxiángběi Railway Station (06:00-19:40)

 1. Nánxiángběi Railway Station
  南翔北火车站

 2. Yínxiáng Road, Xīnghuá Road
  银翔路星华路

 3. Yínxiáng Road, Yángzǐ Road
  银翔路扬子路

 4. Jīntōng Road, S Gǔyīyuán Road
  金通路古猗园南路

 5. Jīntōng Road, Zhòngrén Road
  金通路众仁路

 6. Yínxiáng Road, Zhòngrén Road
  银翔路众仁路

 7. Cháxī Road, Hùyí Highway
  槎溪路沪宜公路

 8. Gǔyīyuán
  古猗园

 9. Mínzhǔ Street, Gǔyīyuán Road
  民主街古猗园路

 10. Déyuán Road, Hépíng Street
  德园路和平街

 11. Déyuán Road, Yùfēng Road
  德园路裕丰路

 12. Yùfēng Road, Gǔyīyuán Road
  裕丰路古猗园路

 13. Gǔyīyuán Road, Déhuá Road
  古猗园路德华路

 14. E Mínzhǔ Street, Zhēnnán Road
  民主东街真南路

 15. Public Bus Nánxiáng Station
  公交南翔站