Nanyuan Line 1 南园一路

Nánhuì Center Hospital (06:00-19:00)

 1. Nánhuì Center Hospital
  南汇中心医院

 2. Dàchuān Highway, Nánhuì 2nd Middle School
  大川公路南汇二中

 3. Dàchuān Highway, People's W Road
  大川公路人民西路

 4. Dàchuān Highway, Xīmén Road
  大川公路西门路

 5. Dàchuān Highway, Hùnán Highway
  大川公路沪南公路

 6. Hùnán Highway, Yuánzhōng Road
  沪南公路园中路

 7. Táoqiáo Road, Hùnán Highway
  陶桥路沪南公路

 8. Huìchéng Road, Nánlú Highway
  汇成路南芦公路

 9. Huìchéng Road, Yuánxī Road
  汇成路园西路

 10. Huìchéng Road, Xuānzhōng Road
  汇成路宣中路

 11. E Xuānzhèn Road, Huìchéng Road
  宣镇东路汇成路

 12. Xuānqiáo Center Preschool
  宣桥中心幼儿园

 13. Xīnqiūyuàn
  欣秋苑

Xīnqiūyuàn (06:00-19:00)

 1. Xīnqiūyuàn
  欣秋苑

 2. Xuānqiáo Center Preschool
  宣桥中心幼儿园

 3. E Xuānzhèn Road, Huìchéng Road
  宣镇东路汇成路

 4. Huìchéng Road, Xuānzhōng Road
  汇成路宣中路

 5. Huìchéng Road, Yuánxī Road
  汇成路园西路

 6. Huìchéng Road, Nánlú Highway
  汇成路南芦公路

 7. Táoqiáo Road, Hùnán Highway
  陶桥路沪南公路

 8. Hùnán Highway, Yuánzhōng Road
  沪南公路园中路

 9. Dàchuān Highway, Hùnán Highway
  大川公路沪南公路

 10. Dàchuān Highway, Xīmén Road
  大川公路西门路

 11. Dàchuān Highway, People's W Road
  大川公路人民西路

 12. Dàchuān Highway, Nánhuì 2nd Middle School
  大川公路南汇二中

 13. Nánhuì Center Hospital
  南汇中心医院