Qiaohui Line 桥汇线

Nánqiáo Bus Station (06:00-19:00)

 1. Nánqiáo Bus Station
  南桥汽车站

 2. Nánfāng International
  南方国际

 3. Miàojīng Village
  庙泾村

 4. Fèngxián Middle School
  奉贤中学

 5. Jīnhuìgǎngqiáo
  金汇港桥

 6. Guāngmíng
  光明

 7. Lièshìlíngyuán
  烈士陵园

 8. Hángqián Village
  行前村

 9. Báishā
  白沙

 10. Qíxián
  齐贤

 11. Wénmíng Street
  文明街

 12. Qíxián Retirement Home
  齐贤敬老院

 13. Běihénghéqiáo
  北横河桥

 14. Stop by Request
  招呼站

 15. Jīnhuì Gas Station
  金汇加油站

 16. Huìnán New Estate
  汇南新村

 17. Jīnhuì Township
  金汇镇

Jīnhuì Township (05:30-18:30)

 1. Jīnhuì Township
  金汇镇

 2. Huìnán New Estate
  汇南新村

 3. Jīnhuì Gas Station
  金汇加油站

 4. Stop by Request
  招呼站

 5. Běihénghéqiáo
  北横河桥

 6. Qíxián Retirement Home
  齐贤敬老院

 7. Wénmíng Street
  文明街

 8. Qíxián
  齐贤

 9. Báishā
  白沙

 10. Hángqián Village
  行前村

 11. Lièshìlíngyuán
  烈士陵园

 12. Guāngmíng
  光明

 13. Jīnhuìgǎngqiáo
  金汇港桥

 14. Fèngxián Middle School
  奉贤中学

 15. Miàojīng Village
  庙泾村

 16. Nánfāng International
  南方国际

 17. Nánqiáo Bus Station
  南桥汽车站