Shengang Line 1 申港1路

Hùchéng Ring Road, Gòngxiǎng District (06:00-18:30)

 1. Hùchéng Ring Road, Gòngxiǎng District
  沪城环路共享区

 2. Gǔzōng Road, Hùchéng Ring Road
  古棕路沪城环路

 3. Gǔzōng Road, Měirénjiāo Road
  古棕路美人蕉路

 4. Gǔzōng Road, Mǎyīngdān Road
  古棕路马樱丹路

 5. W Huánhú No 3 Road, Gǎnlǎn Road
  环湖西三路橄榄路

 6. Zǐjīnghuā Road, Fāngzhú Road
  紫荆花路方竹路

 7. Dīshuǐhúxīnyuàn
  滴水湖馨苑

 8. Yíhàojiāyuán
  宜浩佳园

 9. W Huánhú No 3 Road, Qǐqīng Road
  环湖西三路杞青路

 10. Língǎng Avenue, W Huánhú No 3 Road
  临港大道环湖西三路

 11. W Huánhú No 1 Road, Língǎng Avenue
  环湖西一路临港大道

 12. W Huánhú No 1 Road, Shēngǎng Avenue
  环湖西一路申港大道

 13. W Huánhú No 2 Road, Shēngǎng Avenue
  环湖西二路申港大道

 14. Shuǐyún Road, Běihuángrìgǎng Road
  水芸路北黄日港路

 15. W Huánhú No 1 Road, Hǎigǎng Avenue
  环湖西一路海港大道

 16. Hǎigǎng Avenue, W Huánhú No 2 Road
  海港大道环湖西二路

 17. W Huánhú No 3 Road, Hǎigǎng Avenue
  环湖西三路海港大道

 18. Gǔzōng Road, W Huánhú No 3 Road
  古棕路环湖西三路

 19. Gǔzōng Road, Měirénjiāo Road
  古棕路美人蕉路

 20. Hùchéng Ring Road, Gǔzōng Road
  沪城环路古棕路

 21. Hùchéng Ring Road, Gòngxiǎng District
  沪城环路共享区

Hùchéng Ring Road, Gòngxiǎng District (06:00-18:30)

 1. Hùchéng Ring Road, Gòngxiǎng District
  沪城环路共享区

 2. Gǔzōng Road, Hùchéng Ring Road
  古棕路沪城环路

 3. Gǔzōng Road, Měirénjiāo Road
  古棕路美人蕉路

 4. Gǔzōng Road, Mǎyīngdān Road
  古棕路马樱丹路

 5. W Huánhú No 3 Road, Gǔzōng Road
  环湖西三路古棕路

 6. Hǎigǎng Avenue, W Huánhú No 3 Road
  海港大道环湖西三路

 7. W Huánhú No 1 Road, Hǎigǎng Avenue
  环湖西一路海港大道

 8. W Huánhú No 1 Road, Shēngǎng Avenue
  环湖西一路申港大道

 9. W Huánhú No 1 Road, Língǎng Avenue
  环湖西一路临港大道

 10. W Huánhú No 3 Road, Língǎng Avenue
  环湖西三路临港大道

 11. W Huánhú No 3 Road, Huābǎi Road
  环湖西三路花柏路

 12. Yíhàojiāyuán
  宜浩佳园

 13. Mòlì Road, Zhúbǎi Road
  茉莉路竹柏路

 14. Dīshuǐhúxīnyuàn
  滴水湖馨苑

 15. Fāngzhú Road, W Huánhú No 3 Road
  方竹路环湖西三路

 16. Gǔzōng Road, W Huánhú No 3 Road
  古棕路环湖西三路

 17. Gǔzōng Road, Měirénjiāo Road
  古棕路美人蕉路

 18. Hùchéng Ring Road, Gǔzōng Road
  沪城环路古棕路

 19. Hùchéng Ring Road, Gòngxiǎng District
  沪城环路共享区