Songjiang Line 45 松江45路

Sìjīng Bus Station (06:00-22:25)

 1. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站

 2. Light Rail Station (Shǎngkè Station)
  轻轨站(上客站)

 3. Sìjīng Township Government
  泗泾镇政府

 4. Náncūn Community
  南村小区

 5. Fāngsì Road
  方泗路

 6. Nonggongshang (Stop by Request)
  农工商(招呼站)

 7. Xī'ān Road
  西安路

 8. Hénggǎng Community
  横港小区

 9. Wàipójīng
  外婆泾

 10. Tōngbōjīng
  通波泾

 11. Hújiābāng
  胡家浜

 12. Sìfèng Highway
  泗凤公路

 13. Xīnjiāyuán Road
  新家园路

 14. Gǔlóu Road (Mǐlánfángchǎn)
  鼓楼路(米兰房产)

 15. Jiāsōng Highway, Gǔlóu Road
  嘉松公路鼓楼路

 16. Stop by Request
  招呼站

 17. Yínhéxī District
  银河西区

 18. Yínhédōng District
  银河东区

 19. Qīngsōng Village
  青松村

 20. Yǐnjiāzhái
  尹家宅

 21. Liúwǔ Road (Zhòngjùn)
  刘五路(仲俊)

 22. Sānxiáng Road, Liúwǔ Road (Xīnhuǎngkōngdiào)
  三祥路刘五路(新晃空调)

 23. Xiángzé Village
  祥泽村

 24. Xiángzé Road
  祥泽路

 25. Sìchén Highway (Sìjīng Light Rail Station)
  泗陈公路(泗泾轻轨站)

 26. Light Rail Station (Passenger Exit)
  轻轨站(下客站)

 27. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站

Sìjīng Bus Station (06:00-22:25)

 1. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站

 2. Light Rail Station (Shǎngkè Station)
  轻轨站(上客站)

 3. Sìchén Highway (Sìjīng Light Rail Station)
  泗陈公路(泗泾轻轨站)

 4. Xiángzé Road
  祥泽路

 5. Xiángzé Village
  祥泽村

 6. Sānxiáng Road, Liúwǔ Road (Xīnhuǎngkōngdiào)
  三祥路刘五路(新晃空调)

 7. Liúwǔ Road (Zhòngjùn)
  刘五路(仲俊)

 8. Yǐnjiāzhái
  尹家宅

 9. Qīngsōng Village
  青松村

 10. Yínhédōng District
  银河东区

 11. Yínhéxī District
  银河西区

 12. Stop by Request
  招呼站

 13. Gǔlóu Road, Jiāsōng Highway
  鼓楼路嘉松公路

 14. Gǔlóu Road (Mǐlánfángchǎn)
  鼓楼路(米兰房产)

 15. Xīnjiāyuán Road
  新家园路

 16. Sìfèng Highway
  泗凤公路

 17. Hújiābāng
  胡家浜

 18. Tōngbōjīng
  通波泾

 19. Wàipójīng
  外婆泾

 20. Hénggǎng Community
  横港小区

 21. Xī'ān Road
  西安路

 22. Nonggongshang (Stop by Request)
  农工商(招呼站)

 23. Sìjīng Park
  泗泾公园

 24. Náncūn Community
  南村小区

 25. Sìjīng Township Government
  泗泾镇政府

 26. Light Rail Station (Passenger Exit)
  轻轨站(下客站)

 27. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站