Songjiang Line 46 松江46路

Sìjīng Bus Station (06:00-22:25)

 1. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站

 2. Light Rail Station (Shǎngkè Station)
  轻轨站(上客站)

 3. Sìjīng Township Government
  泗泾镇政府

 4. Dátiěqiáo Community
  打铁桥小区

 5. Dùjiābāng Road
  杜家浜路

 6. Tàiyǒng
  泰永

 7. Sìliánhuāgōng
  泗联化工

 8. Kāngshùncíxìng
  康顺磁性

 9. Hùsōng Highway, N Wàngdōng Road
  沪松公路望东北路

 10. Hùsōng Highway, Middle Wàngdōng Road
  沪松公路望东中路

 11. Hùsōng Highway, S Wàngdōng Road
  沪松公路望东南路

 12. Sìjīngwǔjīn City
  泗泾五金城

 13. Yèjiā Community
  叶家小区

 14. Sìjīngwǔjīn City
  泗泾五金城

 15. Huìbōyuàn
  会波苑

 16. Zhàofēi Market
  赵非菜场

 17. Nonggongshang
  农工商

 18. Sìjīng Township Government
  泗泾镇政府

 19. Light Rail Station (Passenger Exit)
  轻轨站(下客站)

 20. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站

Sìjīng Bus Station (06:00-22:25)

 1. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站

 2. Light Rail Station (Shǎngkè Station)
  轻轨站(上客站)

 3. Hénggǎng Community
  横港小区

 4. Xī'ān Road
  西安路

 5. Nonggongshang (Stop by Request)
  农工商(招呼站)

 6. Fāngsì Road
  方泗路

 7. Zhàofēi Market
  赵非菜场

 8. Huìbōyuàn
  会波苑

 9. Sìjīngwǔjīn City
  泗泾五金城

 10. Yèjiā Community
  叶家小区

 11. Sìjīngwǔjīn City
  泗泾五金城

 12. Yèjiā Village
  叶家村

 13. Hùsōng Highway, S Wàngdōng Road
  沪松公路望东南路

 14. Hùsōng Highway, Middle Wàngdōng Road
  沪松公路望东中路

 15. Hùsōng Highway, N Wàngdōng Road
  沪松公路望东北路

 16. Kāngshùncíxìng
  康顺磁性

 17. Sìliánhuāgōng
  泗联化工

 18. Tàiyǒng
  泰永

 19. Dùjiābāng Road
  杜家浜路

 20. Dátiěqiáo Community
  打铁桥小区

 21. Náncūn Community
  南村小区

 22. Fāngsì Road
  方泗路

 23. Nonggongshang (Stop by Request)
  农工商(招呼站)

 24. Xī'ān Road
  西安路

 25. Hénggǎng Community
  横港小区

 26. Light Rail Station (Passenger Exit)
  轻轨站(下客站)

 27. Sìjīng Bus Station
  泗泾汽车站