Tinglin No 3 Road 亭林三路

Tínglín Bus Station (06:30-22:05)

 1. Tínglín Bus Station
  亭林汽车站

 2. Dàcí Road, N Sìpíng Road
  大慈路寺平北路

 3. Shèqū Cultural Center
  社区文化中心

 4. Tíngshēng Road, Xīnggōng Road
  亭升路兴工路

 5. Tíngnán Road
  亭南路

 6. Tínglín Middle School
  亭林中学

 7. E Tínglín Street
  亭林东街

 8. Nántíng Highway, Tíngshēng Road
  南亭公路亭升路

 9. Tíngwèi Highway, Nántíng Highway
  亭卫公路南亭公路

 10. Línchéng Road, Tíngwèi Highway
  林盛路亭卫公路

 11. Línchéng Road, Tíngtǎ Road
  林盛路亭塔路

 12. Línchéng Road, Tínghóng Road
  林盛路亭虹路

 13. G15 Express West
  G15高速西

 14. G15 Express East
  G15高速东

 15. Línchéng Road, Tínghuá Road
  林盛路亭华路

 16. Tínghuá Road, Nántíng Highway
  亭华路南亭公路

 17. Lóngquán Village
  龙泉村

 18. Tínglín Station
  亭林站

Tínglín Station (06:00-21:35)

 1. Tínglín Station
  亭林站

 2. Lóngquán Village
  龙泉村

 3. Tínghuá Road, Nántíng Highway
  亭华路南亭公路

 4. Línchéng Road, Tínghuá Road
  林盛路亭华路

 5. G15 Express East
  G15高速东

 6. G15 Express West
  G15高速西

 7. Línchéng Road, Tínghóng Road
  林盛路亭虹路

 8. Línchéng Road, Tíngtǎ Road
  林盛路亭塔路

 9. Línchéng Road, Tíngwèi Highway
  林盛路亭卫公路

 10. Tíngwèi Highway, Nántíng Highway
  亭卫公路南亭公路

 11. Nántíng Highway, Tíngshēng Road
  南亭公路亭升路

 12. E Tínglín Street
  亭林东街

 13. Tínglín Middle School
  亭林中学

 14. Tíngnán Road
  亭南路

 15. Tíngshēng Road, Xīnggōng Road
  亭升路兴工路

 16. Shèqū Cultural Center
  社区文化中心

 17. Dàcí Road, N Sìpíng Road
  大慈路寺平北路

 18. Tínglín Bus Station
  亭林汽车站