Waigaoqiao Line 2 外高桥2路

Wàigāoqiáo Free Trade Zone (06:45-16:00)

 1. Wàigāoqiáo Free Trade Zone
  外高桥保税区

 2. N Yánggāo No 1 Road
  杨高北一路

 3. Wàigāoqiáo1 Háo Pier
  外高桥1号码头

 4. Gǎnghuá Road, N Yánggāo No 1 Road
  港华路杨高北一路

 5. Tàipíngqiáo
  太平桥

 6. 3rd Hǎiyángdìzhìdàduì
  第三海洋地质大队

3rd Hǎiyángdìzhìdàduì (07:20-16:40)

 1. 3rd Hǎiyángdìzhìdàduì
  第三海洋地质大队

 2. Tàipíngqiáo
  太平桥

 3. Gǎnghuá Road, N Yánggāo No 1 Road
  港华路杨高北一路

 4. Wàigāoqiáo1 Háo Pier
  外高桥1号码头

 5. N Yánggāo No 1 Road
  杨高北一路

 6. Wàigāoqiáo Free Trade Zone
  外高桥保税区