Xinchang Line 3 新场3路

W Xīnhuán Road, S Xīnhuán Road (07:03-18:13)

 1. W Xīnhuán Road, S Xīnhuán Road
  新环西路新环南路

 2. S Xīnhuán Road, Xīnfèng Highway
  新环南路新奉公路

 3. Nánshān Temple (Xīncháng Retirement Home)
  南山寺(新场敬老院)

 4. E Xīnhuán Road
  新环东路

 5. E Páilóu Road
  牌楼东路

 6. Hùnán Highway, S Shēnjiāng Road
  沪南公路申江南路

 7. Kāngxīn Highway, Hùnán Highway
  康新公路沪南公路

 8. Xīnběi
  新北

 9. Xīnwèi Village
  新卫村

 10. Èrzàogǎng
  二灶港

 11. Fànqiáo
  范桥

 12. Rényì Village
  仁义村

 13. S Shēnjiāng Road, Tǎnrén Road
  申江南路坦仁路

 14. Rényì
  仁义

 15. S Shēnjiāng Road, Hángsān Highway
  申江南路航三公路

S Shēnjiāng Road, Hángsān Highway (06:40-17:50)

 1. S Shēnjiāng Road, Hángsān Highway
  申江南路航三公路

 2. Rényì
  仁义

 3. Tǎnrén Road, S Shēnjiāng Road
  坦仁路申江南路

 4. Rényì Village
  仁义村

 5. Fànqiáo
  范桥

 6. Èrzàogǎng
  二灶港

 7. Xīnwèi Village
  新卫村

 8. Xīnběi
  新北

 9. Kāngxīn Highway, Hùnán Highway
  康新公路沪南公路

 10. E Xīnhuán Road, Hùnán Highway
  新环东路沪南公路

 11. E Páilóu Road
  牌楼东路

 12. E Xīnhuán Road
  新环东路

 13. Nánshān Temple (Xīncháng Retirement Home)
  南山寺(新场敬老院)

 14. S Xīnhuán Road, Xīnfèng Highway
  新环南路新奉公路

 15. W Xīnhuán Road, S Xīnhuán Road
  新环西路新环南路